Åsa Kalée

Åsa Kalée ser fram emot att möta företag som är öppna och nyfikna på hur de kan bidra till världen. Hon längtar efter att få använda allt kunnande hon byggt upp i sitt yrkesliv. För henne är ärlighet och tydlighet viktigt. Åsa har en stark förmåga att se på saker både genom lupp och genom stjärnkikare. Genom möjlighetsanalys synliggör hon valen företag kan göra i sin verksamhet. Hon bidrar till ett öppet klimat där många olika kompetenser växer och frodas i en tillåtande miljö. Hon gör det genom att ställa frågor och att lyssna och vara öppen för olika lösningar. För Åsa är Emprogage en plattform där hon delar synen på världen och människan och där det översätts i praktisk handling. Det vi väljer att göra får en positiv påverkan på andra och utjämnar orättvisor.

Eva Malmström - Coach, mindfulnessinstruktör, journalist

Eva Malmström vill jobba med människor och hur vi förhåller oss till stress i samhället och i arbetslivet. Hon har lång erfarenhet som operativ chef i mediabranschen, men också många års träning i mindfulness och meditation. Med ett coachande förhållningssätt kan hon bidra till att stötta och hjälpa människor att hitta ett sätt att hantera utmanande situationer i arbetslivet. Med sin journalistiska bakgrund kan hon dessutom ge perspektiv som bidrar och stöttar kreativa innovationsprocesser. Eva jobbar gärna i team och ser klara fördelar med hur olika yrkesroller bidrar och kompletterar varandra när skilda kompetenser blandas. Eva lever efter devisen ”tillsammans blir vi större än summan” (1+1 =3). Eva ser Emprogage som en möjlighet att samla människor med ett gemensamt synsätt på organisation under ett och samma tak. För Eva betyder begreppet ”Best for the World” en uppmärksamhet på att hon har ett val, och att man väljer sitt förhållningssätt.  

Mette Koverberg – Graphic recorder, mötesritare, visualiserare

Mette Koverberg längtar efter att få lov att använda hela sig och se hela människan. Hon vill hjälpa människor och företag att få en tydligare bild av vad de håller på med. Vilket är målet, vilken är riktningen? Detta kan hon uttrycka visuellt och är bra på att ta ett steg tillbaka och iaktta för att få en överblick. Att se saker lite utifrån är en av hennes styrkor. Om man går in på detaljer är det svårt att se helheten. Mette vill helst jobba i en platt, transparent och tillitsfull organisation där hon kan bidra med ett holistiskt synsätt och berätta och rita vad hon ser och hjälpa till med att ge alla en gemensam bild för att kunna gå åt samma håll. Dessutom innebär att visualisera ett möte att hon ger deltagaren en chans att få använda ett sinne till för att lättare komma ihåg det som sagts. Hon tror att Emprogage kan vara med och påverka riktningen till en mer öppen kultur. För Mette betyder Best for the World att alltid se något positivt i alla, att förstärka det positiva i alla situationer: Är detta bra för världen? Ett bra rättesnöre när man står i en valsituation.

Pontus Rystedt

Pontus kommer att dela sin presentation snart. 

Mats Rosén

Mats kommer att dela sin presentation snart. 

Caspian Almerud

Caspian kommer att dela sin presentation snart. 

Ulrica Fager

Ulrica kommer att dela sin presentation snart. 

Ulrica Fager, kommunikationsspecialist | www.kulkommunikation.com | ulrica@kulkommunikation.com

Jens Rinnelt - Businesshumanizer

Nytänkande organisationer, nästa stegs organisationsarkitektur, människocentrerad design, facilitering, dialog.

Jens har en ambition att förändra företagande och arbetsplatser till att bli mer människocentrerade och trevliga för de som arbetar. Han har lärt sig från egna upplevelser, att en oönskad arbetsplats har en stor effekt på individer och deras attityd. Det vill Jens förändra.

Jens har en otrolig förståelse för system, organisationer och hur människor funkar i dem. Hans intention är att skapa autentiska arbetsplatser. Det innebär arbetsmiljöer som är kongruenta, skapade gemensamt och medvetet utifrån världsbilder och övertygelser som finns hos människorna som arbetar där. Den typen av arbetsplatser tillåter individer att kunna ta med hela sig själv till arbetsplatsen, om de vill. För Jens handlar det om att skapa rätt miljöer. Att se ytterligheter och hitta gemensamma beröringspunkter är en av Jens styrkor. Likaså är han duktig på att använda beröringspunkterna som facilitator, lyssna på varje individ och visa det större sammanhanget för grupper. En av de viktigaste egenskaperna Jens besitter är hans vilja att skapa förändring där förändring är nödvändig.

Jens är en social person som behöver omges av andra människor, liksom han behöver ha sin integritet och autonomi och egna utrymme. Jens behöver se att andra människor trivs på jobbet och att de kan vara sitt fulla jag snarare än bara den lilla bit de tar med till jobbet. Han leder genom exempel och tar med hela sig själv in i sammanhanget så att gruppen kan dra nytta av det.

Jens menar på att en förändring är nödvändig för att människor ska bli lyckligare och han tror att Emprogage kan vara en del i att skapa den förändringen, att skapa vad som är bäst för världen. Uppmärksamma potential i varje individ och förverkliga den genom nytänkande och befriande organisationsstruktur.

Jens Rinnelt, Businesshumanizer | www.humanbusiness.eu | Jens@humanbusiness.eu 

Roland Gudinge - Bildpoet och Strategimakare med naturen som innovationskälla

Roland längtar efter att verkligen bidra till en bättre värld och i detta utvecklas själv – att se nya platser och upptäcka skönheten i dessa. Rolands superkraft är att se och uppskatta det vackra i stort sett i allt – att ha både helhetsbild och detaljskärpa, att se samband och mönster i det komplexa och på ett tydligt och lättförståeligt sätt ge en bild av det.

Roland vill arbeta i sammanhang i framkant och har en förkärlek till det obeskrivbara och det som endast kan ses av den som ser och förnimmer. I dessa sammanhang blir Roland kopplingen för att förmedla detta till fler i sammanhanget, organisationen eller samhället.

För Roland är Emprogage ett sammanhang som samlar personer som delar världsbild och som tillsammans är en kraft som på riktigt gör skillnad. Bäst för världen fungerar som en kompass i allt från det lilla och vardagliga till det stora och allomfattande.

Stellan Nordahl

Stellan älskar att verka i ett större sammanhang och samtidigt föra samtal i det lilla och göra flera delaktiga i de samtalen. Stellan menar att vi behöver utforska det nya paradigmet tillsammans – först genom ”det nya paradigmets glasögon” och sedan, när vi vant oss, med nya ögon.

Stellans förmåga ligger i att inducera medvetenhet, utforska hur vi väljer att se på världen, se nya samband och sedan visa på orsak-verkan och hur vi ser på val. Han har en kraftfull förmåga i att analysera, sätta i samband och att se strukturer i det andra kallar kultur och att sedan mappa detta till ramverk och strukturer. Embassy of Sharing är ett intressant exempel på ett samhällsutvecklingsprojekt där Stellan bidragit till att bygga in delaktighet i de fundamentala strukturerna. Ett annat exempel är Björka Assistans, ett bolag i framkant inom personlig assistans, där Stellan bidragit med att arbeta fram vision och värdegrund tillsammans med all personal, samarbetspartners, kunder och deras anhöriga. Ytterligare exempel är Maxlab, där Stellan totalt arbetade med fem olika grupper kring grupputveckling och ledarutveckling utifrån begrep såsom medvetna val och fördelaktiga förhållningssätt.

Sist men inte minst har Stellan en förmåga att öppna en superkanal till andra personer. Genom denna kanal skapas fullständig tillit och en intuitiv förvissning om att det som sägs är sant. Detta ger en möjlighet att påverka bortom att övertyga och övertala. Något som kräver ett starkt etiskt ramverk.

Stellan arbetar med begrepp såsom medvetna val, fördelaktiga förhållningssätt och positiv förväntan och vill bidra till en medveten expansion av personer, organisationer och samhälle och förflytta dem från offermentalitet till påverkansmöjlighet – eller annorlunda uttryckt från bäst i världen till bäst för världen. Han menar att vi (världen) behöver positiva förebilder. Det kan gälla både i de mindre valen i vardagen och de större ”ödesvalen”, t ex att välja framtid före dåtid och mångfald före enfald.